EHDOT

Myynti- ja toimitusehdot TreeTops Trading A / S

1. Yleisesti

Ellei toisin ole kirjallisesti sovittu, seuraavat yleiset myynti- ja toimitusehdot (jäljempänä Ehdot) koskevat TreeTops Trading A/S, CVR nro 33 74 93 68, Bavnevej 32, 6580 Vamdrup (jäljempänä ”Myyjä”) toimituksia Ostajalle.

Ostajan yleisiä ostoehtoja ei oteta huomioon riippumatta siitä, ovatko ne osa Ostajan myyntiasiakirjoja, mukaan lukien hyväksyntä. Tämä pätee riippumatta siitä, milloin ne voivat ilmestyä.

Tarjous, tilaus ja hyväksyminen

Myyjän kirjallinen tarjous, jossa ei ole määritelty hyväksymisaikaa, raukeaa, jos vastaava hyväksyntä ei ole saapunut Myyjälle 30 päivän kuluessa tarjouksen päivämäärästä. Suulliset tarjoukset tulee hyväksyä välittömästi. Myyjän tarjous koskee välimyyntiä. Myyjän palvelu sisältää vain tilausvahvistuksessa mainitun. Sopimus alkuperäisen sopimuksen muutoksista tai lisäyksistä ei sido Myyjää ilman Myyjän kirjallista vahvistusta. Tarjoukset perustuvat tarjouspäivänä tiedossa oleviin hanketietoihin ja myöhemmät tiedot voivat johtaa hinnanmuutoksiin. Erikoistuotteiden säädöt / suunnittelumuutokset / prototyypit laskutetaan laskun mukaisin tuntihinnoin.

Vakuus koko summalle voidaan vaatia milloin tahansa - esim. pankkitakuun muodossa - ennen tuotannon/toimituksen alkamista.

hinnat

Kaikki hinnat on ilmoitettu Tanskan kruunuina tai euroina ilman. ALV, rahti, tullit, verot ja muut maksut. Mikäli tarjotun tai sovitun toimituksen hinnat muuttuvat ostohintojen, raaka-ainehintojen, valuuttakurssien, rahdin, tullien, verojen, tullien jne. muutosten seurauksena, Myyjällä on oikeus muuttaa tarjottuja hintoja ja/tai sovittu ostajan kanssa. Yllä oleva pätee riippumatta siitä, kuuluuko toimitus Myyjän käyttämän hinnaston piiriin. Myyjän käyttämän hinnaston kattamiin toimituksiin sovelletaan myös, että hinta määräytyy toimitushetkellä voimassa olevan hinnaston perusteella.

Maksu

Ostajan tilauksesta Ostaja saa sovitusta kauppahinnasta laskun, joka maksetaan ennen toimitusta, ks. maksuehdot. Osatoimitukset maksetaan per. toimitus.
Ellei toisin ole etukäteen sovittu, ostaja on velvollinen ilmoittamaan Myyjälle kohtuullisessa ajassa seuraavan osatoimituksen valmistuksesta, mukaan lukien kohtuullinen määräaika raaka-aineiden hankinnalle, valmistusaika, hallinnollinen aika ja lähetys.

Ellei toisin ole kirjallisesti sovittu, on maksu suoritettava 14 päivää netto. Maksuviivästystapauksissa viivästyskorko on 2 % per. alkanut kuukausi eräpäivästä laskea. Maksua kuittauksella ei voida suorittaa, jos vastavaatimus on kiistanalainen. Myyjän maksuehtojen noudattamatta jättäminen katsotaan olennaiseksi rikkomuksena, joka oikeuttaa myyjän keskeyttämään lisätoimitukset ja vaatimaan mahdollisen erääntyneen tai aiheettoman saatavan välitöntä maksamista.

 5. Tilauksen peruutus ja muutos

Ostajalla ei ole oikeutta peruuttaa erikoistuotteiden tilausta.

Mikäli Myyjä hyväksyy varastossa olevien tavaroiden tilauksen muutoksen tai peruutuksen, ostaja on velvollinen maksamaan muutoksesta tai peruutuksesta aiheutuvat kulut. Täydellisen tai osittaisen peruutuksen yhteydessä Ostaja on myös velvollinen korvaamaan Myyjälle menetetyt voitot, kuitenkin vähintään 20% tavaran arvosta.

6. Tuotetiedot ja muutokset

Kaikki työt suoritetaan Ostajan suunnittelumateriaalin, kuvauksen ja työn suorittamisessa käytettävien piirustusten mukaisesti. Myyjä ei ota projekti-, suunnittelu-, suunnittelu- tai rakennusvastuuta toimitettujen tuotteiden käyttöön liittyvistä virheistä ja/tai puutteista.

Myyjä suorittaa tilatun palvelun ammattitaidolla ja ammattitaidolla, mutta ei takaa, että palvelu johtaa Ostajalle tiettyyn tulokseen tai sitä voidaan käyttää Ostajan tiettyyn tarpeeseen.

Palvelu suoritetaan Ostajan tilauksessa olevien tietojen sekä muiden ostajalta tilattua palvelua koskevien tietojen mukaisesti. Myyjä ei ota vastuuta Palvelussa olevista virheistä tai puutteista, jotka johtuvat Ostajalta saatujen tietojen sisällöstä.

Piirustukset, spesifikaatiot ja vastaavat, jotka Ostaja on toimittanut ennen sopimuksen tekemistä tai sen jälkeen, jäävät Ostajan omaisuudeksi, mutta kuuluvat kaikenlaiseen tietotaitoon, teknisiin prosesseihin ja tuotantoprosesseihin, jotka koskevat tuotteen valmistelua ja tuotantoa. tuotteet Myyjä. Myyjällä on myös oikeus käyttää mitä tahansa. esineiden valmistuksen yhteydessä syntyneitä ideoita tai osaamista muille asiakkaille.

Erityistavaroita, jotka valmistetaan ostajan toiveiden mukaan, valmistettaessa Ostajan on hyväksyttävä leikkauspiirustus kirjallisesti ennen tuotannon aloittamista.

Ostaja on vastuussa siitä, että Myyjän valmistamia tuotteita voidaan käyttää Ostajan käyttöön.

Piirustuksissa olevat tiedot ja myyjän tuotetiedot ovat sitovia vain siltä osin kuin Myyjä nimenomaisesti viittaa siihen kirjallisesti. Myyjä pidättää oikeuden tehdä muutoksia kaikkiin tuotetietoihin ilman erillistä ilmoitusta, jos tämä voidaan tehdä ilman merkittävää haittaa Ostajalle. Piirustukset, tekniset tiedot ja vastaavat, jotka Myyjä on luovuttanut ennen sopimuksen tekemistä tai sen jälkeen, pysyvät Myyjän omaisuutena eikä niitä saa luovuttaa ilman Myyjän kirjallista suostumusta.

7. Toimitus ja toimitus

Yli 20 000 DKK toimituksissa toimitus on ilmainen Ostajan/puukaupan osoitteeseen kaikkien sisällä brofaste saaret Tanskassa. Kaikki lähetykset edellyttävät, että purkupisteeseen pääsee maanteitse. Ostaja vastaa välittömästä purkamisesta ja mahdollinen odotusaika on ostajan kustannuksella.

Yllä olevasta huolimatta myyjä ei ole vastuussa mistään vaurioituneesta tai kadonneesta tavarasta, jos toimitus tapahtuu puutavaraliikkeen tai puutavaraliikkeen kautta.

8. Toimitusaika

Toimitusajan määrää Myyjä parhaalla mahdollisella tavalla tarjouksen tekohetkellä ja/tai sopimuksen solmimishetkellä vallinneiden olosuhteiden mukaan.

Tapauksissa, joissa toimitusaika on sovittu, toimitusaika on kaikilta osin 1 viikko ennen ilmoitettua toimitusaikaa tai 1 viikko sen jälkeen, katsotaan oikea-aikaiseksi toimitukseksi.

Varastossa olevilla tuotteilla toimitusaika on yleensä n. 7 päivää tilauksesta, kun taas erikoisvalmisteisten tuotteiden toimitusaika on n. 90 päivää tilauksesta.

Myyjän tulee ilman aiheetonta viivytystä ilmoittaa Ostajalle toimitusajan muutoksista.

Siltä osin kuin sitovasta ja sanktioivasta toimitusajasta on kirjallisesti sovittu, Ostajan viivästystapauksissa korvausvaatimus ei saa missään tapauksessa ylittää enintään 20% viivästyneiden tuotteiden hinnasta. Ostaja ei voi vaatia viivästyskorvausta ostajan liiketappion, voittotappion, päiväsakkojen tai muun välillisen vahingon kattamiseksi.

9. Viat ja reklamaatiot

Kaikista tuotteista on 2 vuoden reklamaatiooikeus, ks. Ostolaki alm. asiaa koskevia määräyksiä.
Ostajan on toimituksen yhteydessä välittömästi, mutta viimeistään 3 arkipäivän kuluessa tavaran vastaanottamisesta, suoritettava myydylle tavaralle sellainen tarkastus, jonka asianmukainen liiketoiminta vaatii.

Mikäli Ostaja haluaa vedota virheeseen, Ostajan tulee viipymättä ja viimeistään 7 päivän kuluessa virheen havaitsemisesta tai sen olisi pitänyt havaita virheestä kirjallisesti Myyjälle, mistä virheestä ilmenee. Ilmoituksessa tulee olla kuvaus siitä, miten vika ilmenee. Jos on syytä epäillä, että vika voi aiheuttaa loukkaantumisvaaran, siitä on ilmoitettava välittömästi

Jos ostaja on havainnut tai hänen olisi pitänyt havaita virhe, eikä ostaja tee reklamaatiota mainitulla tavalla, ostaja ei voi myöhemmin vedota virheeseen.

Mikäli Myyjän toimituksessa havaitaan puutteita suhteessa vahvistettuun, Myyjän virhevastuu on voimassa 24 kuukauden ajan toimitushetkestä.

Toimituksen osien osalta, jotka on vaihdettu, Myyjällä on samat velvoitteet kuin alkuperäiseen toimitukseen, mukaan lukien valitusajan päättyminen alkuperäisen toimituksen toimitushetkestä.

Myyjän vastuu virheistä on seuraava:

  • Myyjä sitoutuu edellä mainitun ajan kuluessa oikaisemaan toimitetussa tavarassa olevat puutteet hyvittämällä kauppahintaa tai toimittamalla uudelleen myyjän valitsemat virheettömät tuotteet.
  • Myyjän velvollisuus korjata viat edellyttää, että Ostaja dokumentoi toimitetun tavaran virheellisen ja dokumentoi, että toimitus on varastoitu, huollettu ja asennettu oikein ja Myyjän toimittamien asennusohjeiden mukaisesti.
  • Ostaja on velvollinen varmistamaan, että alla olevilla materiaaleilla, kuten pilleillä ja vastaavilla vähimmäismäärillä, on sama käyttöikä kuin Myyjän toimittamilla tuotteilla.
  • Myyjän velvollisuudet sisältävät vain uusien materiaalien uudelleentoimituksen. Kaikki muut ilmeneeseen vikaan liittyvät kulut, mukaan lukien kuljetus, sekä viallisten osien paljastamisesta tai saataville asettamisesta, viallisten materiaalien vaihtamisesta ja korjaamisesta sekä muihin rakennuksen osiin liittyvistä kustannuksista ovat Myyjän vastuulla. Ostaja vastaa myös kaikista viallisten osien purkamisesta, palauttamisesta, kuljetuksesta tai tuhoamisesta ja uudelleen kokoamisesta aiheutuvista kustannuksista.
  • Myyjän vastuu kattaa vain viat, jotka syntyvät sopimuksessa määrätyin edellytyksin ja toimituksen asianmukaisen käytön aikana. Myyjän vastuu ei sisällä vikoja, jotka ovat aiheutuneet ostajan toimittamasta materiaalista, ostajan määräämistä/määrittelemistä rakenteista, ostajan virheellisesti suorittamista valmistelutöistä tai haltuunoton jälkeen ilmenneistä olosuhteista, mukaan lukien puutteellisesta huollosta tai ostajan virheellisestä käsittelystä johtuvat viat. Ostajan puolelta, korjaukset että Ostaja on toiminut virheellisesti ja normaalia kulumista ja huononemista.
  • Myyjä ei ole vastuussa edellä mainituista virheistä. Tämä koskee mitä tahansa vahinkoa, jonka vika voi aiheuttaa, mukaan lukien liiketappiot, menetetyt voitot ja muut taloudelliset välilliset tappiot.
  • Myyjä ei ota edellä mainittujen lisäksi mitään muuta vastuuta toimitetuista tuotteista, minkä vuoksi Ostaja ei voi peruuttaa ostoa, vaatia oikeasuhteista hylkäämistä tai hyvitystä tai pidättää kauppahintaa kokonaan tai osittain.
  • Takuuta ei anneta ostetuille tavaroille tai palveluille.

10. Omistuksen säilyttäminen

Myyjä pidättää itsellään oikeuden pakollisista lainsäännöistä johtuvin rajoituksin myydyn omistusoikeuden koko kauppahintaan sekä tavaran myynnistä, toimitus- ja vakuutuksista aiheutuviin kuluihin, jotka Myyjä maksaa puolesta Ostajan maksamat tai sovittu vakuus on annettu, ja ennen kuin tämä on tapahtunut, ostajalla ei ole oikeutta myydä tuotetta edelleen myytäväksi tai muuten luovuttaa siitä tavalla, joka on vastoin Myyjän pidättämistä. otsikko.

Kun myytävää esinettä muutetaan tai käsitellään menettämättä sen erottamiskykyä tai identiteettiä, omistusoikeus säilyy siten, että se sisältää
muunnettu tai jalostettu tuote sen arvon mukaan, jonka myyty tuote edusti ilman muuntamista tai käsittelyä.

Kun Ostaja on maksanut tai antanut sovitun vakuuden kaikista erääntyneistä määristä ja myytävän esineen omistusoikeus on siirtynyt Ostajalle, Myyjän tulee Ostajan pyynnöstä vahvistaa tämä.

11. Vastuun rajoitus

Myyjän velvoitteiden täyttämiseen tai täyttämättä jättämiseen liittyvistä vaateista Ostajalla on oikeus saada korvausta välittömistä tappioista seuraavin rajoituksin:

Myyjän vastuu rajoittuu välittömiin vahinkoihin/menetyksiin ja rajoittuu – syystä ja vaateen luonteesta riippumatta – vahingon/menetyksen aiheuttaneesta palvelusta laskutettuun summaan tai joka on syynä tai siihen suoraan liittyvä. väite.

Myyjä ei ole millään tavalla vastuussa ostajalle menetetyistä voitoista, menetetyistä säästöistä tai muista välillisistä menetyksistä tai välillisistä vahingoista, jotka johtuvat myydyn tuotteen käytöstä tai kyvyttömyydestä käyttää sitä, riippumatta siitä, onko Myyjälle ilmoitettu tällaisista vaatimuksista.

12. Ylivoimainen este

Myyjä ei vastaa ostajalle vahingoista, jotka johtuvat epätavallisista olosuhteista ja jotka estävät, estävät tai lisäävät sopimuksen täyttämisen kustannuksia, jos ne tapahtuvat tarjouksen tekemisen jälkeen ja ovat myyjän vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella, mukaan lukien: Työvoima kiistat (lakot ja työsulut), tulipalot, sodat, kapinat, sisäiset levottomuudet, sää- ja luonnonkatastrofit, valuuttarajoitukset, julkinen takavarikointi, tuonti- tai vientikiellot, julkisen liikenteen häiriöt, mukaan lukien energiahuolto, merkittävät hinnan- ja/tai veronkorotukset, valuutta vaihtelut, tuotanto- ja toimitusvaikeudet, toimitusten viivästykset tavarantoimittajille tai muut seikat, jotka eivät johdu Myyjästä.

13. Tuotevastuu

Myyjä on vastuussa tuotevastuusta ja/tai myyjä on vastuussa Tanskan tuotevastuulain säännösten mukaisesti, eikä myyjää voida saattaa vastuuseen millään muulla perusteella. Myyjän vastuu on rajoitettu yhteensä 5 000 000 Tanskan kruunuun kaikista tuotevahingoista ja/tai tuotevastuusta. kalenterivuosi.

Sarjavammat, esim. vahingot eri kohteissa, mutta samalla vahingon syyllä katsotaan yhdeksi vahingoksi ja Myyjän vastuu tästä on rajoitettu yhteensä 5 000 000 DKK:aan. vuosi kaikista tuotevahingoista ja/tai tuotevastuusta per. kalenterivuosi.

Myyjä ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu toimituksesta kiinteistön tai irtaimen haltuunoton jälkeen, kun toimitus on Ostajan hallussa,

Myyjä on vastuussa henkilövahingoista vain, jos todistetaan, että vahinko johtuu myyjän tekemästä virheestä tai huolimattomuudesta.

Ostaja on velvollinen korvaamaan Myyjälle vahingonkorvausvastuun tai vahingonkorvausvaatimuksen kolmansia osapuolia vastaan sellaisista vahingoista ja menetyksistä, joista Myyjä, ks. yllä oleva, ei ole vastuussa Ostajalle tai joka ylittää määrätty raja.

Myyjä ei ole missään tapauksessa vastuussa liiketappioista, voittotappioista tai muista välillisistä tappioista.

Mikäli kolmas osapuoli haastaa myyjän oikeuteen tuotevastuun johdosta, ostaja suostuu siihen, että häntä voidaan haastaa oikeuteen asian käsittelyn aikana tai asian käsittelevässä tuomioistuimessa tai välimiesoikeudessa.

14. Riita-asiat, lain ja tapahtumapaikan valinta

Osapuolten väliset riidat, joita ei voida ratkaista sovinnollisesti, on ratkaistava meri- ja kauppatuomioistuimessa, tai jos meri- ja kauppatuomioistuimella ei ole aineellista toimivaltaa käsitellä asiaa - Koldingin kaupunginoikeudessa Tanskan lain mukaan. Tanskan kansainvälistä yksityisoikeutta, joka viittaa ulkomaiseen lainsäädäntöön, ja kansainvälistä kauppalakia (CISG) ei kuitenkaan sovelleta.

TOP